டொமைன் பெயர் காலாவதி சுழற்சி

டொமைன் பெயர் காலாவதி சுழற்சி – ஒரு டொமைன் பெயர் காலாவதியாகிவிட்டால், திறந்த சந்தையில் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்னர் அது பல கட்டங்களில் கடந்து செல்கிறது. காலாவதியாகும் தேதிக்கு முன் கணக்கு உரிமையாளருக்கு ஐந்து புதுப்பிப்பு மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படும். இந்த காலக்கெடு ccTLD டொமைன் பெயர்களுக்கு பொருந்தாது.

காலாவதிக்குப் பின் – நாட்கள் செயல்கள்
நாள் 1 டொமைன் பெயர் புதுப்பிக்க மூன்று பில்லிங் முயற்சிகள் செய்யப்படும்.
நாள் 5 இரண்டாவது பில்லிங் முயற்சி நாளில் பில்லிங் தோல்வியடைந்தால், அல்லது தானியங்கு புதுப்பிப்பு தோல்வியடைந்தால், டொமைன் பெயர் காலாவதியாகி உடனடியாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு கூடுதல் செலவும் இல்லாமல் டொமைன் பதிவாளரால் , டொமைன் பெயரை புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும்.
நாள் 12 டொமைன் பெயரை புதுப்பிப்பதற்கான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி முயற்சி செய்யப்படும். எந்தவொரு கூடுதல் செலவும் இல்லாமல் டொமைன் பதிவாளரால் , டொமைன் பெயரை புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும்.
நாள் 19 $80.00 மீட்பு கட்டணம் செலுத்தி டொமைன் பெயரை ஒரு ஆண்டு புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும்.
நாள் 26 டொமைன் பெயர் ஏலத்தில் விடப்படும்
நாள் 36 காலாவதியான டொமைன் பெயர் ஏலம் முடிவடைகிறது. காலாவதியான டொமைன் ஏலம் ஏலத்தில் எந்த backorders மற்றும் ஏலம் ஏதும் இல்லை என்றால், ஒரு நெருக்கடி ஏலத்தில் (closeout auction) டொமைன் பெயரை பட்டியலிடப்படும்.
நாள் 41 நெருக்கடி ஏலம் (closeout auction) முடிவடைகிறது.
நாள் 43 காலாவதியான டொமைன் பெயர் ஏலத்திலோ, backorder, அல்லது closeout ஏலத்திலோ வென்றவருக்கு டொமைன் பெயர் வழங்கப்படும். ஏலத்தில் யாரும் வாங்கவில்லை என்றால் அந்த டொமைன் பெயர் மறுபடியும் டொமைன் பெயர் பதிவேட்டில் இணைக்க பட்டு பொது மக்கள் வாங்குவதற்கு வழிவகுக்கப்படும்.

எந்தவொரு கூடுதல் செலவும் இல்லாமல் டொமைன் பதிவாளரால் , டொமைன் பெயரை 18 நாட்களுக்குள் புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும். நாள் 19 முதல் 42 வரை எந்தவொரு காலவரையுமே காலாவதியான டொமைன் பெயரை புதுப்பித்தால், அவற்றிக்கு $ 80.00 மீட்டுக் கட்டணம் செலுத்தி டொமைன் பெயரை திரும்ப பெற முடியும். 42 நாட்களுக்குப் பிறகு டொமைன் பெயர் புதுப்பிக்கமுடியாது. அதன் மாற்றாக டொமைன் பெயர் ஏலத்தில் எடுத்தவருக்கு போய் சேரும். ஒருவரும் ஏலத்தில் எடுக்கவில்லை என்றால் மீண்டும் டொமைன் பெயர் பதிவேட்டில் அந்த டொமைன் பெயர் சேர்க்கப்படும்.

உங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படும் எனில்,  help@vangablogalam.com அல்லது support@webdomainguru.com என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

    Add Your Comment

Close